Call us
MENU

בניה ירוקה היא בניה המתחשבת באיכות הסביבה ככל הניתן. מטרת בניה ירוקה היא מחד לחסוך במשאבים כמו אנרגיה, מים וחומרי גלם ומאידך ליצור סביבה בריאה הנמנעת מפגיעה במשאבים טבעיים ומתכלים.